a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > BANCI SI FINANTE  > Sistemul bancar al Republicii Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova este compus din Banca Naţională a Moldovei(Banca Naţională) şi băncile comerciale. Activităţile bancare sunt reglementate prin Legile Republicii Moldova ” cu privire la Banca Naţională a Moldovei”, Legea “instituţiilor financiare”.
Banca Naţională a Moldovei este banca centrală a Republicii Moldova. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor, promovarea şi menţinerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijinirea politica economică generală a statului.
Banca Naţională are următoarele atribuţii de bază:
a) stabileşte şi implementează politica monetară şi valutară în stat;
b) acţionează ca bancher şi agent fiscal al statului;
c) întocmeşte analize economice şi monetare şi în baza lor adresează Guvernului propuneri, aduce rezultatele analizelor la cunoştinţa publicului;
d) licenţiază, supraveghează şi reglementează activitatea instituţiilor financiare;
e) acordă credite băncilor;
f) supraveghează sistemul de plăţi în republică şi facilitează funcţionarea eficientă a sistemului de plăţi interbancare;
g) activează ca organ unic de emisiune a monedei naţionale;
h) stabileşte, prin consultări cu Guvernul, regimul cursului de schimb al monedei naţionale;
i) păstrează şi gestionează rezervele valutare ale statului;
j) în numele Republicii Moldova îşi asumă obligaţii şi execută tranzacţiile rezultate din participarea Republicii Moldova la activitatea instituţiilor publice internaţionale în domeniul bancar, de credit şi monetar în conformitate cu condiţiile acordurilor internaţionale;
k) întocmeşte balanţa de plăţi a statului.
l) efectuează reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova.
La momentul de faţă, în Republica Moldova deţin licenţe şi activează 14 bănci.

Licenţierea băncilor
Activitatea băncilor în Republica Moldova este supusă licenţierii.
Băncile pot desfăşura, în limita licenţei acordate, următoarele activităţi:
a) acceptarea de depozite (plătibile la vedere sau la termen etc.) cu sau fără dobîndă;
b) acordarea de credite (de consum şi ipotecare, factoring cu sau fără drept de regres, finanţarea tranzacţiilor comerciale, eliberarea garanţiilor şi cauţiunilor etc.);
c) împrumutarea de fonduri, cumpărarea ori vînzarea, în cont propriu sau în contul clienţilor (cu excepţia subscrierii valorilor mobiliare), de:
– instrumente ale pieţei financiare (cecuri, cambii şi certificate de depozit etc.);
– futures şi opţioane financiare privind titlurile de valoare şi ratele dobînzii;
– instrumente privind rata dobînzii;
– titluri de valoare;
d) acordarea de servicii de decontări şi încasări;
e) emiterea şi administrarea instrumentelor de plată (cărţi de credit sau de plată, cecuri de voiaj, cambii bancare etc.);
f) cumpărarea şi vînzarea banilor (inclusiv a valutei străine);
g) leasing financiar;
h) acordarea de servicii aferente la credit;
i) acordarea de servicii ca agent sau consultant financiar;
j) operaţiuni în valută străină, inclusiv contracte futures de vînzare a valutei străine;
k) acordarea de servicii fiduciare (investirea şi gestionarea fondurilor fiduciare), păstrarea şi administrarea valorilor mobiliare şi altor valori etc.;
l) acordarea de servicii de gestionare a portofoliului de investiţii şi acordarea de consultaţii privind investiţiile;
m) subscrierea şi plasarea titlurilor de valoare şi acţiunilor, operaţiunile cu acţiuni;
n) orice altă activitate financiară permisă de Banca Naţională.
Cu dreptul exclusiv de a elibera licenţe băncilor este învestită Banca Naţională.

Cerinţe obligatorii pentru băncile din Moldova
Pentru eliberarea licenţei băncilor comerciale, Banca Naţională stabileşte un şir de cerinţele specifice, cum ar fi suma minimă subscrisă şi depusă în capitalul băncii în cuantum de 100 de milioane de lei şi condiţii obligatorii pentru persoanele alese sau numite în funcţia de administrator de bancă.
În special, ele trebuie să corespundă criteriilor stabilite de Banca Naţională privind calificarea, experienţa, reputaţia în cercurile de afaceri, inexistenţa antecedentelor penale şi a probelor care ar demonstra că au purtat răspundere la locurile anterioare de muncă pentru apariţia de probleme financiare şi administrative, inexistenţa mărturiilor de escrocherii financiare, de evaziune fiscală etc.
Aceste persoane trebuie să fie confirmate de Banca Naţională înainte de începerea exercitării funcţiei.

Băncile cu participarea capitalului străin
Băncile străine pot deschide în Republica Moldova filialele şi sucursalele cu acordul Băncii Naţionale. Sucursalele băncilor străine trebuie să fie licenţiate de către Banca Naţională. Toate cerinţele pentru băncile autohtone sînt, de asemenea, aplicabile şi băncilor străine. Însă, pentru a obţine licenţa, banca străină trebuie să îndeplinească suplimentar următoarele condiţii:
Băncii străine se acordă licenţe pentru filiale şi sucursale dacă:
a) în ţara de origine banca străină este licenţiată pentru activităţi de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile;
b) autorităţile competente din ţara de origine care supraveghează activitatea financiară a băncii străine la sediul ei central au aprobat în scris eliberarea unei astfel de licenţe;
c) Banca Naţională constată că banca străină este supravegheată adecvat, în mod consolidat, de autorităţile competente din ţara de origine. Cererea de eliberare a licenţei pentru filialele şi sucursalele unei bănci străine se depune de către aceasta în modul stabilit prin regulamentele Băncii Naţionale.

Lichidarea şi reorganizarea băncii
Banca poate fi lichidata binevol – în baza hotărîrii luate de acţionari şi silit – în cazul retragerii licenţei băncii.
Reorganizarea băncilor sau vînzarea unei părţi substanţiale din activele băncii se efectuează cu permisiunea scrisă a Băncii Naţionale.
Banca sau băncile constituite în urma contopirii sau dezmembrării încep activitatea numai după obţinerea licenţei Băncii Naţionale.

Secretul bancar
Secret bancar constituie orice informaţie referitoare la persoana, la bunurile, la activitatea, la afacerea, la relaţiile personale sau de afaceri ale clienţilor băncii, la conturile clienţilor (solduri, rulaje, operaţiuni derulate), la tranzacţiile încheiate de clienţi, precum şi altă informaţie despre clienţi, care i-a devenit cunoscută băncii.
Informaţia ce constituie secret bancar urmează a fi furnizată de bancă, doar în conformitate cu legea, în măsura în care furnizarea acestei informaţii este justificată de scopul pentru care este solicitată.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.