a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INFIINTARI FIRME  > Reorganizarea unei intreprinderi in Moldova

Reorganizarea unei intreprinderi in Moldova

Reorganizarea întreprinderii poate fi efectuată prin fuziune, asociere, divizare, separare, transformare.

Fuziunea întreprinderilor.
Fuziunea întreprinderii poate avea loc prin contopire şi absorbţie.
Reorganizarea prin contopire se realizează în cazul în care două sau mai multe persoane juridice, care îşi încetează existenţa se unesc pentru a constitui o persoană juridică nouă.
Reorganizarea prin absorbţie se realizează în cazul în care o persoană juridică existentă înglobează una sau mai multe persoane juridice care îşi încetează existenţa.
La fuziunea întreprinderilor, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile fiecăreia din ele trec, potrivit actului de transfer, la întreprinderea înfiinţată în urma fuziunii.
La asocierea unei întreprinderi cu alta, la cea din urmă trec, în conformitate cu actul de transfer, toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii asociate.

Divizarea întreprinderii.
Reorganizarea prin divizare se realizează prin împărţirea întregului patrimoniu al unei persoane juridice care îşi încetează activitatea între două sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă.
La divizarea întreprinderii, la întreprinderile înfiinţate în urma divizării trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.

Separarea întreprinderii.
Reorganizarea prin separare se realizează în cazul în care o parte din patrimoniul persoanei juridice se desprinde şi se transmite către una sau mai multe persoane juridice existente sau care iau astfel fiinţă.
La separarea din întreprindere a unei sau a cîtorva întreprinderi, la fiecare din acestea trec, potrivit actului (bilanţului) divizării, părţile respective din repturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii reorganizate.

Transformarea întreprinderii.
Transformarea formei juridice a unei persoane juridice implică modificarea actului de constituire în condiţiile legii, fără a avea ca efect dizolvarea, lichidarea şi radierea acesteia.
La transformarea întreprinderii în întreprindere cu altă formă juridică de organizare, la întreprinderea recent înfiinţată trec toate drepturile patrimoniale şi obligaţiile întreprinderii transformate.

Procedura de reorganizare a întreprinderii.
Reorganizarea întreprinderii se efectuează la decizia fondatorilor (asociaţilor) ei.
În cazurile stabilite de lege, reorganizarea întreprinderii prin divizare sau separare se efectuează prin hotărîre a autorităţilor administraţiei publice autorizate sau prin hotărîre a instanţei de judecată.
În unele cazuri, reorganizarea întreprinderii prin fuziune, asociere sau transformare se efectuează numai cu acordul autorităţilor administraţiei publice autorizate.
Actul de transfer sau bilanţul divizării va cuprinde prevederi referitoare la succesiunea de drept asupra tuturor obligaţiilor întreprinderii reorganizate faţă de toţi creditorii şi debitorii ei, inclusiv obligaţiile contestate de părţi.
Actul de transfer sau bilanţul divizării se aprobă de către persoana (organul) care a luat decizia de reorganizare a întreprinderii şi se prezintă împreună cu documentele de constituire pentru înregistrarea de stat a întreprinderii recent înfiinţate sau pentru modificarea documentelor de constituire ale întreprinderii existente.
Neprezentarea împreună cu documentele de constituire, respectiv a actului de transfer sau bilanţului divizării, precum şi lipsa în aceste documente a dispoziţiei cu privire la succesiunea de drept asupra obligaţiilor întreprinderii reorganizate atrag după sine refuzul înregistrării de stat a întreprinderii recent înfiinţate.
Întreprinderea se consideră reorganizată, cu excepţia cazurilor de reorganizare prin asociere, din momentul înregistrării de stat a întreprinderii recent înfiinţate.
La reorganizarea întreprinderii prin asociere la ea a altei întreprinderi, prima se consideră reorganizată din momentul înscrierii în Registrul de stat al întreprinderilor a datelor cu privire la încetarea activităţii întreprinderii asociate.

Înregistrarea începerii procedurii de reorganizare.
Persoana juridică supusă reorganizării este obligată să înştiinţeze în scris organul înregistrării de stat despre reorganizare în termen de 30 de zile de la data adoptării hotărîrii respective. Înştiinţarea implică consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare.
Pentru consemnarea în Registrul de stat a începerii procedurii de reorganizare, la organul înregistrării de stat se prezintă hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al persoanei juridice sau de instanţa de judecată. Înregistrarea începerii procedurii reorganizării se face la oficiul teritorial al Camerei care a efectuat înregistrarea de stat a persoanei juridice reorganizate.
Registratorul adoptă decizia cu privire la înregistrarea începerii procedurii de reorganizare a persoanei juridice şi înscrie în Registrul de stat menţiunea “în reorganizare”.
Concomitent cu eliberarea deciziei privind începerea procedurii de reorganizare, solicitantului se eliberează extras din Registrul de stat pentru publicarea avizelor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi originalul certificatului de înregistrare cu menţiunea „în reorganizare”.

Înregistrarea reorganizării.
După expirarea a 3 luni de la ultima publicare a avizului privind reorganizarea, organul competent al persoanei juridice supuse reorganizării sau create în urma reorganizării depune la organul înregistrării de stat următoarele documente:
a. cererea de înregistrare a reorganizării, conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
b. proiectul contractului de fuziune sau proiectul dezmembrării, după caz;
c. hotărîrea de reorganizare, adoptată de organul competent al fiecărei persoane juridice participante la reorganizare;
d. actele de constituire ale persoanei juridice participante la reorganizare;
e. actele de constituire ale persoanei juridice nou-create;
f. documentul ce confirmă acceptarea de către creditori a garanţiilor oferite sau ce confirmă plata datoriilor, după caz;
g. autorizaţia de fuziune, după caz;
h. actul de transmitere sau bilanţul de repartiţie, după caz;
i. copia avizelor de reorganizare a persoanei juridice;
j. documentul ce confirmă achitarea taxei de înregistrare.

Acest articol se referă la domeniul de activitate – Înfiinţare firme in Moldova.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.