a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INVESTITII  > Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova-Incurajarea Investitorilor străini

Regimul juridic al investitiilor straine in Moldova-Incurajarea Investitorilor străini

Din punct de vedere legal, încurajarea investiţiilor în RMoldova este abordată dupa principii identice atît pentru rezidenţi cît şi pentru nerezidenţi.

Facilităţile pentru infiinţarea firmei cu capital străin sînt reglementate de Constituţia Republicii Moldova, Legea cu privire la investiţiile în activitatea de întreprinzător, alte acte normative, precum şi de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

Formele investiţiilor
Investiţia poate avea formă de:
a) drepturi de proprietate asupra bunurilor mobile şi imobile, precum şi alte drepturi reale;
b) orice drept acordat în baza legii sau contractului, orice licenţă sau autorizaţie acordată în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv concesiuni de cercetare, cultivare, extragere sau explorare a resurselor naturale;
c) drepturi derivate din acţiuni, părţi sociale sau alte forme de participare în societăţi comerciale;
d) mijloace băneşti;
e) drepturi de creanţe monetare sau alte forme de obligaţii faţă de investitor ce au valoare economică şi financiară;
f) drepturi de proprietate intelectuală: dreptul asupra obiectelor de proprietate industrială (brevete de invenţii, modele de utilitate, mărci de produs şi mărci de serviciu, denumiri de firmă, denumiri de origine ale produselor, desene şi modele industriale, brevete pentru soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate), dreptul de autor şi drepturile conexe, secretul comercial (know-how), goodwill.
g) alte drepturi contractuale, inclusiv cele rezultate din parteneriatul public-privat.
Venitul obţinut din investiţii depus pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător pe teritoriul Republicii Moldova se consider investiţie.

Forme organizatorice şi juridice ale entităţilor cu investiţii străine
În Republica Moldova pot fi înfiinţate întreprinderi cu investiţii străine sub formă de întreprinderi mixte şi întreprinderi cu capital străin.
Întreprindere mixtă este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social este compus parţial din investiţii străine.
Întreprindere cu capital străin este întreprinderea, înfiinţată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, al cărei capital social este compus exclusiv din investiţii străine. O informatie mai detaliată cu privire la formele organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat din Republica Moldova puteţi găsi în acest articol.

Înregistrarea, desfăşurarea activităţii şi dizolvarea întreprinderii cu investiţii străine
Procedura de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii cu investiţii străine este similară procedurii de înregistrare, de desfăşurare a activităţii şi de dizolvare a întreprinderii autohtone şi se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova.
Pentru reînregistrarea întreprinderii cu investiţii străine se prezintă actele prevăzute de legislaţie pentru înregistrarea de stat a întreprinderilor şi organizaţiilor.
Întreprinderea înfiinţată fără investiţii străine cumpărată integral de un investitor străin obţine, conform legislaţiei în vigoare, statut de întreprindere cu capital străin.
Dacă investitorul străin cumpără părţi sociale (acţiuni) aparţinînd unei întreprinderi înfiinţate anterior fără investiţii străine, aceasta obţine, conform legislaţiei în vigoare, statut de întreprindere mixtă.

Regimul bunurilor imobile
Investitorii străini pot dobîndi, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova, dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile de pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepţia terenurilor cu destinaţie agricolă şi a celor din fondul silvic, pentru a desfăşura activitate de întreprinzător.

Facilităţi fiscale şi vamale
Investitorilor se acordă facilităţi fiscal şi vamale în conformitate cu legislaţia fiscală şi vamală a Republicii Moldova.

Protejarea investitiilor
Investiţiile nu pot fi expropriate ori supuse unor măsuri cu efect similar care privează, în mod direct sau indirect, investitorul de titlul de proprietate sau de controlul asupra investiţiei.
Investitorul beneficiază, în conformitate cu legislaţia în vigoare, de dreptul la reparaţia prejudiciului cauzat prin încălcarea drepturilor sale, inclusiv prin acte, ce îl lezează în drepturi şi interese, adoptate de autoritatea publică sau prin alte acţiuni nelegitime ale acesteia.
Autorităţile publice pot acorda, în limitele competenţei şi conform legislaţiei în vigoare sau în condiţiile parteneriatului public-privat, garanţii suplimentare investitorilor, inclusiv prin intermediul gajului de bunuri aflate la dispoziţia organelor respective.

Soluţionarea diferendelor investiţionale
Diferendele investiţionale trebuie soluţionate pe cale amiabilă.
În cazul nesoluţionării pe cale amiabilă, diferendul se supune soluţionării instanţei judecătoreşti competente a Republicii Moldova sau, de comunul acord al părţilor, în arbitraj.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.