a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > ASPECTE VAMALE  > Procedurile de vămuire ale Republicii Moldova

Procedurile de vămuire ale Republicii Moldova

Vămuirea mărfurilor se efectuează în conformitate cu prevederile Codului Vamal, cu alte acte normative, inclusiv cu cele emise de Serviciul Vamal şi se efectuează după următoarele reguli generale:
• Vămuirea se efectuează de organele vamale interne şi de cele de frontieră şi nu poate fi efectuată de alte organe. Totodată, Serviciul Vamal este în drept să stabilească organele vamale la care să aibă loc vămuirea unor categorii de mărfuri şi mijloace de transport.
• Operaţiunile de vămuire a mărfurilor se efectuează în locurile stabilite din zonele de activitate ale organului vamal în care se găseşte expeditorul sau destinatarul mărfurilor sau subdiviziunile lor şi în orele de program ale organului vamal, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal. Însă, la solicitarea persoanei, vămuirea poate fi efectuată, cu acordul organului vamal, în alte locuri şi în ore extraprogram, din contul solicitantului.
• Vămuirea începe în momentul în care:
a) mărfurile şi mijloacele de transport sînt prezentate organului vamal abilitat;
b) declaraţia vamală este depusă (pe suport de hîrtie sau în format electronic) în modul stabilit, respectînd procedura efectuării operaţiunilor prealabile prevăzute de legislaţie.
• Titularii de drepturi asupra mărfurilor şi mijloacelor de transport şi reprezentanţii lor sînt în drept să asiste la operaţiunile de vămuire. Totodată, la cererea organului vamal, aceste persoane sînt obligate să asiste la vămuire şi să acorde asistenţă colaboratorului vamal.
• Mărfurile declarate organului vamal urmează a fi clasificate, adică, acestora urmează a le fi atribuit un cod conform Nomenclatorului mărfurilor. Nomenclatorul mărfurilor este un act aprobat de Guvern în concordanţă cu acordurile internaţionale la care Republica Moldova este parte.
• Clasificarea mărfurilor se efectuează de către declarant. În caz de clasificare incorectă a mărfurilor, organele vamale au dreptul să efectueze de sine stătător clasificarea lor în corespundere cu Nomenclatorul mărfurilor.
• Actele vamale se perfectează în limba moldovenească, cu excepţia unor cazuri prevăzute de Codul Vamal.

Procedura de vămuire este divizată în trei etape:
1. Operaţiuni prealabile vămuirii;
2. Depozitarea provizorie;
3. Declararea mărfurilor.

Operaţiuni prealabile vămuirii
Prin operaţiuni prealabile se înţeleg acţiunile vamale precedente vămuirii şi plasării mărfurilor şi mijloacelor de transport sub o anumită destinaţie vamală şi sînt menite să faciliteze şi să urgenteze vămuirea mărfurilor şi mijloacelor de transport, plasarea lor sub o anumită destinaţie vamală.

Depozitarea provizorie
Prin depozitare provizorie se înţelege procedură prin care mărfurile (inclusiv cele care la momentul introducerii în ţară nu întruneau condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a li se acorda o destinaţie aprobată de organele vamale) se păstrează în locuri autorizate, fără achitarea drepturilor de import, impozitelor şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, pînă la plasarea acestora într-un anumit regim vamal sau o altă destinaţie aprobată de organele vamale.

Declararea.
Declararea mărfurilor şi prezentarea lor pentru vămuire se efectuează de către declaranţi sau reprezentanţii acestora, prin depunerea unei declaraţii vamale în detaliu, în formă scrisă, la încheierea procedurii de tranzit sau în termen de 20 de zile de la data depunerii declaraţiei sumare.
Normele tehnice privind imprimarea, utilizarea şi completarea declaraţiei vamale în detaliu sunt stabilite prin ordin intern al Serviciului Vamal.
Declaraţia vamală se depune pentru fiecare document de transport.
Declaraţia vamală în detaliu nu se depune pentru bunurile importate sau exportate de către persoanele juridice în scopuri necomerciale, a căror valoare în vamă nu depăşeşte o sumă echivalentă cu 50 EURO şi în alte cazuri prevăzute de Ordinul susmenţionat

Procedura de prelucrare a declaraţiei vamale în detaliu prin procedee include următoarele etape:

Iniţial declaraţia vamală se completează de către specialistul în domeniul vămuirii, accesînd modulul informaţional al programului automatizat vamal AsycudaWorl, după care declaraţia se stochează pe serverul central al organului vamal şi se înregistrează cu atribuirea automată a numărului şi datei de înregistrare.
Acceptarea declaraţiei vamale se comunică declarantului prin trimiterea unui mesaj de răspuns, conţinînd detaliile de identificare, numărul şi data de înregistrare a acesteia. După tipărirea pe formularul special, declaraţia vamală şi actele de însoţire a mărfii se depun de către specialistul în domeniul vămuirii împuternicit la punctul de recepţie-selecţie din cadrul biroului vamal/postului vamal.
Colaboratorul vamal de la punctul de recepţie-selecţie verifică dacă declaraţia vamală a fost înregistrată pe server, utilizînd modulul informaţional; verifică dacă documentele care însoţesc declaraţia vamală în detaliu au fost înregistrate de sistemul informaţional vamal, primeşte declaraţia vamală, dacă aceasta respectă condiţiile stabilite, şi comandă validarea electronică a acesteia. Această comandă conduce la aplicarea criteriilor de selectivitate generale.
Concomitent, se efectuează distribuirea în mod automat a declaraţiei unui colaborator vamal în cazul în care declaraţia vamală este selectată pe unul dintre culoarele de control (roşu sau galben).
Culoarul galben de vămuire determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar, iar culoarul roşu determină acordarea liberului de vamă după efectuarea obligatorie a controlului documentar şi fizic.În aceste cazuri declaraţia şi actele se transmit la punctul de control documentar.
Dacă declaraţia vamală este selectată pe culoarul verde de vămuire, acordarea liberului de vamă se efectuează fără efectuarea controlului documentelor şi al mărfii.
Procedura de vămuire se finalizează cu eliberarea actelor şi acordarea liberului de vamă.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui avocat in drept vamal. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.