a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > INFIINTARI FIRME  > Înfiinţarea unui SRL în Republica Moldova

Înfiinţarea unui SRL în Republica Moldova

Am decis să scriu acest articol din motiv, că persoanele care au decis să lanseze o afacere în Republica Moldova, frecvent îmi adreseaza diverse întrebări cu privire la procedura de înregistrare a unei întreprinderi. În această ordine de idei, voi descri succint procedura înregistrării întreprinderilor din Republica Moldova.
infiintare firme moldovaEvident, că pentru a înfiinţa o firmă în Moldova, nu este necesar să fii avocat licenţiat, însă, prevedrile de bază a legislaţiei ce reglementeză acest domeniu, precum şi formele premise de desfăşurare a activităţii de antreprenoriat în Republica Moldova, oamenii de afaceri ar trebui să le cunoască.

În articol sînt trecute în revistă formele organizatorico-juridice ale activităţii de antreprenoriat din Republica Moldova, aspectele la care ar trebui să atragă atenţia potenţialii întreprinzători în procesul alegerii formei optimale organizatorico-juridice a întreprinderii, actele necesare la înregistrare şi nemijlocit, etapele procedurii de înregistrare.

Aşa dar, procesul de creare a propriei afaceri trebuie să înceapă cu alegerea formei organizatorico-juridice.
Conform Legii “Cu privire la antreprenoriat și întreprinderi”, activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
a) întreprindere individuală;
b) societate în nume colectiv;
c) societate în comandită;
d) societate pe acţiuni;
e) societate cu răspundere limitată;
f) cooperativă de producţie;
g) cooperativă de întreprinzător;
h) întreprindere de arendă;
i) întreprindere de stat şi întreprindere municipală.

În mod normal ia naştere întrebarea care dintre formele enumerate mai sus ar fi cea mai buna alegere pentru afacerea dumneavoastră ? Sincer vorbind, nu ar fi corect să afirm că o formă organizatorico-juridică ar avea vre-un avantaj faţă de cealaltă, – fiecare dintre ele este optimală de la caz la caz, dar din punctul de vedere a desfăşurării activităţii de antreprenriat, obţinerea licenţelor, autorizaţiilor şi a altor chestiuni similare, toate formele organizatorico-juridice sunt egale.
Prin urmare, pentru a alege cea mai potrivită formă organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat, fondatorii trebuie din start să decidă ce sarcini şi-au propus, ce relaţii intenţionează să stabilească între ei pe parcursul activității (în cazul în care vor fi mai mulți fondatori), cum vor împărţi responsabilitatea față de creditori, care va fi modalitatea de administrare a companiei pe parcursul activităţii, care va fi modalitatea de alegere sau numire a organelor executive, precum şi să identifice un şir de chestiuni nu mai puţin importnte.
Trecînd peste cele expuse mai sus, un lucru îl putem afirma cu certitudine – una dintre cele mai populare forme organizatorico-juridice a activităţii de anreprenoriat din Republica Moldova este Societatea cu Răspundere Limitată.
În special, despre procedura înregistrării acestui tip de entitate juridică şi va merge vorba în acest articol.
Societatea poate fi constituită de una sau de mai multe persoane fizice şi/sau juridice cărora legea nu le interzice aceasta. Numărul de asociaţi nu poate fi mai mare de 50.
Persoanele juridice enumerate mai sus, filialele și reprezentanţele lor se înregistrează de către oficiile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice se prezintă următoarele acte:

• actele de identitate ale fondatorilor sau reprezentanţilor acestora, împuterniciţi prin procură autentificată în modul stabilit de lege, precum şi al administratorului persoanei juridice;
• cererea de înregistrare conform modelului aprobat de organul înregistrării de stat;
• hotărîrea de constituire şi actele de constituire ale persoanei juridice, în funcţia forma juridică de organizare, în două exemplare;
• actul care confirmă contribuţia fondatorilor entității juridice la capitalul statutar în în mărimea şi termenele prevăzute de lege;
• dovada achitării taxei de înregistrare;
Notă: în cazul în care fondatorii sau administratorii sunt cetăţeni străini, pe lîngă documentelor enumerate mai sus, aceştea trebuie să prezinte paşaportul naţional valabil cu o viză valabilă, sau în cazul în care sunt cetăţeni ai ţărilor cu care Republica Moldova nu are regim de vize, trebuie să prezinte paşaportul cu ştampilă Serviciului Grăniceri cu privire la traversare frontierei de stat. Durata aflării în țară pentru ultima categorie de persoane nu trebuie să depăşească 90 de zile de la data primei întrări. Cetăţenii străini care deţin deja dreptul de şedere pe teritoriul ţării trebuie să prezinte permisul de şedere valabil.

Pentru înregistrarea de stat a persoanelor juridice cu investiţii străine, la cererea de înregistrare, suplimentar, se vor anexa informaţii suplimentare după cum urmează:

– sediul (adresa poştală, numărul de telefon/fax, adresa de e-mail) al filialei sau reprezentanței;
– genurile de activitate desfășurate de filială sau reprezentanţă;
– mențiunea privind legislația statului sub incidența căreia se află persoana juridică străină;
– extrasul din registrul în care este înregistrată persoana juridică străină, tradus și legalizat notarial, precum și numărul de înregistrare al persoanei juridice străine;
– forma juridică de organizare, sediul, genurile de activitate și mărimea capitalului social al persoanei juridice străine, dacă informațiile respective nu sînt indicate în actul de constituire a persoanei juridice străine;
– denumirea persoanei juridice străine, denumirea filialei sau a reprezentanței, dacă aceasta este diferită de cea a persoanei juridice străine;
– numele și prenumele persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau reprezentanței, numele și prenumele administratorului persoanei juridice străine;
– împuternicirile persoanei care exercită funcții de administrare a filialei sau a reprezentanței;
b) copia actului de constituire a persoanei juridice străine, tradus în limba de stat, legalizată notarial;
c) situația financiară a persoanei juridice străine potrivit ultimei perioade de raportare.

Totodată, companiile străine sînt obligare să comunice Camerei de înregistrare informaţii suplimentare privitor la :

Filialele și reprezentanțele persoanelor juridice străine au obligația să comunice organului de înregistrare de stat informații privind:
a) dizolvarea persoanei juridice străine, identitatea și împuternicirile lichidatorului numit și încheierea procedurii de lichidare;
b) intentarea procedurii de insolvabilitate împotriva persoanei juridice străine;
c) situația financiară anuală a persoanei juridice străine.
Actele solicitate urmează a fi prezentate în original sau în copii autentificate notarial şi legalizate de către oficiile consulare ale Republicii Moldova de peste hotare, fiind traduse în limba moldovenească.
Actele oficiale străine, întocmite pe teritoriul statelor părţi la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 05.10.1961, şi la care Republica Moldova este parte, pe care este aplicată apostila în condiţiile stabilite prin această Convenţie, se acceptă la înregistrare fără supralegalizare suplimentară. Această dispoziţie se aplica şi cu privire la extrasele şi copiile de pe aceste acte.
Excepţie fac doar documentele eliberate de către autorităţile ţărilor membre a C.S.I., Romîniei, Lituaniei, Letoniei, Cehiei, şi Azerbaidjan cu care Republica Moldova a încheiat tratate în domeniu, conform cărora actele oficiale respective se recunosc pe teritoriul Republicii Moldova fără apostilare şi supralegalizare.
În cazul cînd din numele fondatorului (fondatorilor) acţionează mandatarul, se prezintă procura respectivă. La fondarea Societăţii cu Răspundere Limitată, administratorul nu poate fi reprezentant al asociatului.
Documentele pentru înregistrarea de stat se perfectează în limba moldovenească şi se depun la organul înregistrării de stat de către fondator sau de către reprezentantul acestuia, împuternicit prin procură autentificată în modul stabilit de lege.
Data prezentării actelor pentru înregistrare se considera data primirii lor de către oficiile teritoriale ale Camerei. Oficiile teritoriale ale Camerei Înregistrării de Stat nu sunt în drept să refuze primirea cererii de înregistrare sau să solicite alte documente decît cele prevăzute de lege.

Actele de constituire ale persoanei juridice

Persoana juridică activează în baza contractului de constituire sau în baza contractului de constituire şi a statutului, sau doar în baza statutului. Contractul de constituire a persoanei juridice se încheie, iar statutul se aprobă de către fondatorii (membrii) ei. Persoana juridică constituită de către un singur fondator activează în baza statutului aprobat de acesta.
Actele de constituire ale persoanei juridice trebuie să conţină denumirea şi sediul ei, modul de administrare a activităţii şi alte date prevăzute de lege pentru persoanele juridice de tipul respectiv. În actele de constituire ale persoanei juridice cu scop nelucrativ se stabileşte obiectul şi scopurile activităţii ei.

Contul bancar provizoriu pentru capitalul social

După ce au fost prezentate toate actele necesare la Camera Înregistrării de Stat, înainte de finalizarea înregistrării, fondatorii depun contribuţia la capitalul social. Aportul de capital este depus pe un cont bancar provizoriu deschis special pentru acest scop de către fondatori. Ulterior, banca emite un certificat ce confirmă depunerea integrală a capitalului social minim. Acest certificat este prezentat de către fondatori Camerei Înregistrării de Stat.

Capitalul social

Capitalul social al societăţii se constituie din aporturile asociaţilor şi reprezintă valoarea minimă a activelor, exprimată în lei, pe care trebuie să le deţină societatea. Începînd cu anul 2014, mărimea capitalului social al societăţii nu mai reprezintă o valoare fixată prin Lege, ci se stabileşte de către fondatori în statut.
Nu pot constitui aport la formarea capitalului social bunurile consumptibile.

După efectuarea înregistrărilor în Registrul de stat administratorului ori împuternicitului său i se eliberează, după caz, următoarele documente:

decizia Camerei Înregistrării de Stat;
actele de constituire;
extrasul din Registrul de stat;
ştampila.

Numărul unic de identificare de stat (IDNO) atribuit persoanei juridice este considerat şi cod fiscal.
Persoana juridică se consideră înregistrată la data adoptării deciziei de înregistrare.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui specialist în domeniu. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactati.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.