a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > LITIGII SI ARBITRAJ

O nouă procedură de executare a hotărîrilor CtEDO pe teritoriul Republicii Moldova.

La 20.07.2016 a intrat în vigoare Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la procedura de executare a hotărîrilor și deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului, care de fapt, are menirea de a susţine cu privire la Agentul guvernamental. Conform documentului, Agentul Guvernamental inițiază procedura de executare după rămînerea definitivă a hotărîrii sau deciziei Curții. Pentru executarea măsurilor cu caracter individual Agentul Guvernamental, în termen de o lună de la data rămînerii definitive a hotărîrii sau deciziei Curții, informează autoritățile relevante, care la rîndul lor sînt responsabile de executarea hotărîrii sau decizieii. Documentul prevede, de asemenea, următoarele etape de execuție: 1)...

Continue reading

Apelul in procesul civil din Republica Moldova

Ce este apelul. Apelul este o cale ordinară de atac, prin intermediul careia partile procesului pot solicita unei instante superioare reformarea hotararii pronuntate de instanta de fond. Care hotărîri pot fi atacate cu apel. Codul de procedură civilă determina in mod explicit hotararile care pot fi atacate cu apel, dar în linii generale menţionez, că pot fi atacate cu apel hotărîrile pronunţate de judecătorii în primă instanţă. Termenul de declarare a apelului. Apelul poate fi declarat în termen de 20 de zile de la data comunicării hotărîrii motivate, dacă legea nu dispune altfel. Aceasta, în practică, înseamna, că termenul menţionat mai sus, curge din ziua...

Continue reading

Recunoasterea hotărîrilor judecătoreşti străine in Moldova

Prin hotărîre judecătorească străină se înţelege o hotărîre pronunţată în pricină civilă de o judecată de drept comun sau de o judecată specializată pe teritoriul unui alt stat. Hotărîrile judecătoreşti străine, inclusiv tranzacţiile, sînt recunoscute şi se execută de plin drept în Republica Moldova fie dacă astfel se prevede în tratatul internaţional la care Republica Moldova este parte, fie pe principiul reciprocităţii în ceea ce priveşte efectele hotărîrilor judecătoreşti străine. Hotărîrea judecătorească străină poate fi înaintată spre executare silită în Republica Moldova în termen de 3 ani de la data rămînerii ei definitive, potrivit legii statului în care a fost pronunţată. Hotărîrea judecătorească...

Continue reading

Şaşe întrebări legate de arbitraj

Ce este arbitrajul. Arbitraul este o cale alternativă de soluţionare a litigiilor atît de către arbitri numiţi pentru fiecare caz aparte (arbitraj ad-hoc), cît şi de instituţii permanente de arbitraj. De obicei pe calea arbitrajului sînt soluţionate litigiile izvorîte din raporturi juridice civile, inclusiv patrimoniale, dintre părţi, din raporturi obligaţionale contractuale şi necontractuale, cum ar fi: vînzarea-cumpărarea, prestarea de servicii, executarea de lucrări şi altele asemenea sau din raporturi de proprietate şi din alte drepturi reale, inclusiv din dreptul de proprietate intelectuală. Cine poate fi arbitru. Teoretic, poate fi arbitru orice persoană fizică avînd capacitate deplină de exerciţiu care şi-a dat consimţămîntul să...

Continue reading

Recunoasterea hotărîrilor arbitrale străine in Moldova

Hotărîrea arbitrală este decizia în fond asupra unui litigiu transmis spre examinate in arbitraj. Hotărîrea arbitrală, indiferent de ţara în care a fost pronunţată, se recunoaşte ca fiind obligatorie şi, la depunerea în instanţă de judecată competentă a unei cereri scrise, se execută de plin drept, ţinîndu-se cont de prevederile legii. Partea care solicită recunoaşterea sau executarea hotărîrii arbitrale străine este obligată să prezinte în judecată hotărîrea arbitrală în original sau în copie legalizată. Dacă hotărîrea arbitrală şi convenţia de arbitraj sînt expuse într-o limbă străină, partea este obligată să le prezinte în traducere în limba moldovenească, legalizată în modul stabilit de...

Continue reading