a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

BLOG

Ştirile şi publicaţiile Cabinetului.

Infiintarea filialelor si reprezentantelor companiilor straine in Moldova

În conformitate cu legislaţia naţională, întreprinderile nerezidente, asociaţiile acestora şi organizaţiile internaţionale au dreptul să înfiinţeze  filiale şi reprezentanţe comercial-economice. Filialele întreprinderilor nerezidente, ale asociaţiilor acestora şi ale organizaţiilor internaţionale înfiinţate pe teritoriul Republicii Moldova obţin statut de întreprindere aparţinînd integral investitorilor străini de la data înregistrării lor. Reprezentanţele întreprinderilor nerezidente se înregistrează pe teritoriul Republicii Moldova, conform legislaţiei în vigoare, fără drept de persoană juridică şi fără dreptul de a desfăşura activitate economică. Întreprinderile cu investiţii străine au dreptul să înfiinţeze, dacă faptul acesta este prevăzut în documentele lor de constituire, filiale şi reprezentanţe comercial-economice atît în ţară, cît şi în străinătate. Filialele...

Continue reading

Regimul juridic al semnăturii digitale in Moldova

Ce este semnatura digitală. Semnătură digitală - atribut indispensabil al documentului electronic, obţinut în urma transformării criptografice a acestuia cu utilizarea cheii private, destinat să confirme autenticitatea documentului electronic. Semnătura digitală se creează cu mijloacele semnăturii digitale în conformitate cu cerinţele standardului SMV CWA 14170:2007 Cerinţele de securitate pentru aplicaţiile de creare a semnăturii. Care sînt efectele juridice ale semnăturii digitale. Semnătura digitală produce aceleaşi efecte juridice ca şi semnătura olografă în documentul pe suport de hîrtie, cu condiţia: a) autenticităţii semnăturii digitale, confirmate prin mijloacele de certificare ale acesteia; şi b) valabilităţii, la momentul semnării documentului electronic, a certificatului cheii publice perfectat şi eliberat...

Continue reading

Apelul in procesul civil din Republica Moldova

Ce este apelul. Apelul este o cale ordinară de atac, prin intermediul careia partile procesului pot solicita unei instante superioare reformarea hotararii pronuntate de instanta de fond. Care hotărîri pot fi atacate cu apel. Codul de procedură civilă determina in mod explicit hotararile care pot fi atacate cu apel, dar în linii generale menţionez, că pot fi atacate cu apel hotărîrile pronunţate de judecătorii în primă instanţă. Termenul de declarare a apelului. Apelul poate fi declarat în termen de 20 de zile de la data comunicării hotărîrii motivate, dacă legea nu dispune altfel. Aceasta, în practică, înseamna, că termenul menţionat mai sus, curge din ziua...

Continue reading

Cerinţe pentru denumirea firmei in Republica Moldova.

Persoana juridică poate participă la raporturile juridice numai sub denumire proprie, stabilită prin actele de constituire şi înregistrată în modul corespunzător. Compania este în drept să utilizeze denumirea sa din momentul înregistrării de stat. Alegerea denumirii companiei. În esenţă, înainte de înfiinţarea firmei, fondatorii acesteia sînt în drept de alege orice denumire dorită pentru compania sa, cu condiţia, că aceasta va include, în limba moldovenească, forma juridică de organizare şi va respecta următoarele condiţii: • denumirea aleasă să nu coincidă cu denumirea unei alte persoane juridice înregistrate deja. • denumirea persoanei juridice să nu conţină sintagme ce contravin prevederilor legale sau normelor morale, precum...

Continue reading

Sistemul bancar al Republicii Moldova

Sistemul bancar al Republicii Moldova este compus din Banca Naţională a Moldovei(Banca Naţională) şi băncile comerciale. Activităţile bancare sunt reglementate prin Legile Republicii Moldova " cu privire la Banca Naţională a Moldovei", Legea "instituţiilor financiare". Banca Naţională a Moldovei este banca centrală a Republicii Moldova. Obiectivul fundamental al Băncii Naţionale este asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor, promovarea şi menţinerea unui sistem financiar bazat pe principiile pieţei şi sprijinirea politica economică generală a statului. Banca Naţională are următoarele atribuţii de bază: a) stabileşte şi implementează politica monetară şi valutară în stat; b) acţionează ca bancher şi agent fiscal al statului; c) întocmeşte analize economice şi monetare...

Continue reading