a

Facebook

Twitter

Linkedin

Copyright 2011 Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna.
All Rights Reserved.

9:00 - 17:00

Program de lucru: Luni - Vineri

069888884

Contactati-ne !

Facebook

Twitter

Search
Menu
 
Furtuna.pro > LITIGII SI ARBITRAJ  > Apelul in procesul civil din Republica Moldova

Apelul in procesul civil din Republica Moldova

Ce este apelul.
Apelul este o cale ordinară de atac, prin intermediul careia partile procesului pot solicita unei instante superioare reformarea hotararii pronuntate de instanta de fond.

Care hotărîri pot fi atacate cu apel.
Codul de procedură civilă determina in mod explicit hotararile care pot fi atacate cu apel, dar în linii generale menţionez, că pot fi atacate cu apel hotărîrile pronunţate de judecătorii în primă instanţă.

Termenul de declarare a apelului.
Apelul poate fi declarat în termen de 20 de zile de la data comunicării hotărîrii motivate, dacă legea nu dispune altfel. Aceasta, în practică, înseamna, că termenul menţionat mai sus, curge din ziua cind aţi primit hotărîrea motivată, fie trimisă de instanţa de judecată prin poştă, fie ridicată de către Dumneavostră personal din cancelaria Judecătoriei.

Cine este în drept să declare apel.
Sînt în drept să declare apel:
a) părţile şi alţi participanţi la proces;
b) reprezentantul în interesul apelantului, dacă este împuternicit în modul stabilit de lege.

Temeiurile pentru declararea apelului.
La declararea apelului, trebuie să reţineţi un moment important şi anume, că o hotărîre legală în fond nu poate fi casată numai din motive formale.
Astfel, drept temei a declararii apelului pot servi următoarele:
a) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii nu au fost constatate şi elucidate pe deplin;
b) circumstanţele importante pentru soluţionarea pricinii, pe care prima instanţă le consideră constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice şi suficiente;
c) concluziile primei instanţe, expuse în hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele pricinii;
d) normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat.

Se consideră că normele de drept material sînt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanţa judecătorească:
a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
c) a interpretat eronat legea;
d) a aplicat eronat analogia legii sau analogia dreptului.

Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat dacă:
a) pricina a fost judecată de un complet de judecată compus ilegal;
b) pricina a fost judecată de instanţă în absenţa unui participant la process căruia nu i s-a comunicat locul, data şi ora şedinţei de judecată;
c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile cu privire la limba procesului;
d) instanţa a soluţionat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces;
e) la emiterea hotărîrii a fost încălcat secretul deliberării;
f) hotărîrea nu este semnată de judecător sau de cineva din judecători ori, hotărîrea este semnată nu de acel judecător sau de acei judecători care sînt menţionaţi în hotărîre;
g) în dosar lipseşte procesul-verbal al şedinţei de judecată;
h) în dosar lipseşte procesul-verbal privind efectuarea unui act procedural.
i) pricina a fost examinată cu încălcarea competenţei generale sau jurisdicţionale.
Săvîrşirea altor încălcări decît cele menţionate mai sus constituie temeiul casării hotărîrii numai dacă ele au dus sau au putut duce la soluţionarea eronată a pricinii.

Cele expuse mai sus poartă doar un caracter general-informativ. Este important să obţineţi consultaţia unui avocat pe cauze civile. Cabinetul nostru va fi bucuros să vă ajute în acest sens. Va rugam sa nu ezitati să ne contactaţi.

Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna
Cabinetul Avocatului Viorel Furtuna

Mun. Chisinau. str. Puskin 24. oficiu 1.